เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมพัฒนาคุณภาพ 2567 ณ อาทิตยาคาร สำนักงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการและสมาชิกกว่า 20 ท่านเข้าร่วมประชุม โดยมีเนื้อหาการประชุมที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆในปี 2566 ที่ผ่านมา และเสนอแผนการดำเนินงานในปี 2567 ซึ่งจะเน้นในส่วนของการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้วยการสร้างเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ ถูกต้อง และต่อเนื่องมากกว่าปีที่ผ่านมาผ่านช่องทางต่างๆทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งนี้มีการนำเสนอการสร้างระบบสมาชิก eco member เพื่อขยายฐานสมาชิกที่สนใจการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น workshop,การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,summer camp,รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาร่วมทำความดีเพื่อสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจจากกรรมการและสมาชิกในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ศักยภาพของศูนย์รวมตะวันที่มีอยู่ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ และยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายที่ยังไม่นำมาเสนอ โดยหากมีการนำมาร้อยเรียงและนำเสนอให้น่าสนใจจะมีส่วนในการดึงดูดให้คนในวงกว้างเข้ามาใช้บริการศูนย์รวมตะวันมากขึ้นได้  บรรยากาศในการประชุมเป็นกันเองและอบอุ่น เหมือนกับว่าพี่น้องชาวสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งอดีตและปัจจุบันได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน ถามไถ่เรื่องราวชีวิตที่ผ่านมา และที่สำคัญคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันมีค่าเพื่อนำไปต่อยอดในการดำเนินงานของสมาคมต่อไป ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้