ตลอดเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเดินสายจัดกิจกรรม พลังงานสัญจร: Green gang ช่วยโลก…ช่วยเรา ภายใต้ โครงการ Energy Mind Award Season 2 ตลอดเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยรับงบสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีจากการไฟฟ้านครหลวง โดยเป็นการต่อยอดขยายผลจากการจัดค่ายแกนนำเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจำนวน 4 รุ่น เพื่อขยายกลุ่มแกนนำฯเป็นกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว หรือ Green Gang ทั้งนี้ทีมสมาคมฯได้ลงพื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น 10 โรงเรียน ได้แก่ ได้แก่ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้มีการจัดกิจกรรมให้น้องๆได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ตลอดจนการทำงานร่วมกันแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่การสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้น โดยมีการร่วมมือกับคุณครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนให้โรงเรียนเป็นเหมือนดั่งห้องปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะสร้างเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว (Green Youth) ส่งมอบสู่สังคมไทย และต่อต่อไปสู่พลเมืองไทยหัวใจสีเขียวต่อไป