เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ Energy Mind Award season 2 รวมทั้งสิ้น 10 โรงเรียนโดยแต่ละโรงเรียนได้มีการคัดเลือกตัวแทนครูคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเข้าสู่การการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ผู้นำเชิงระบบเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียน Energy Mind Award” รุ่นที่ 1 ที่โรงแรม Buddy Oriental Riverside จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดพื้นที่ให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมสร้างสรรค์กระบวนการขับเคลื่อนให้โรงเรียนเป็นห้องปฏิบัติการ Energy Mind Award สร้างเด็กช่วยโลกช่วยเรา การจัดงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างการไฟฟ้านครหลวงและสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เริ่มต้นด้วยการสะท้อนปัญหา อุปสรรคและความท้าทาย ของการขับเคลื่อนโรงเรียนให้เป็นห้องปฏิบัติการ Energy Mind Award ผ่านกิจกรรม Object โดยแต่ละโรงเรียนได้มีการสะท้อนปัญหาทั้งในเชิงประเด็น เช่น ปัญหาขยะ และในเชิงของกระบวนการ โดยเฉพาะในประเด็นของการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน จากนั้นเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการเดินชมผลงานการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนต้นแบบกับกิจกรรม Gallely Walk

หลังจากเก็บเกี่ยววัตถุดิบอันทรงคุณค่าแล้วจึงนำเข้าสู่กิจกรรม System Thinking ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อขับเคลื่อนสู่โรงเรียน Energy Mind Award โดยเมื่อมองเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วก็นำสู่กระบวนการค้นหา จุดที่ใช้แรงน้อยที่สุดแต่ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดเพื่อเป้าประสงค์ผลักดันให้โรงเรียนเป็นห้องปฏิบัติการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า การหาจุดคานงัดนั่นเอง ช่วงกลางคืนนับเป็นเวลาผ่อนคลายกับกิจกรรม Open Mind Night เปิดพื้นที่ให้คุณครูได้เปิดใจร่วมทำกิจกรรมสนุกสนาน บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและมิตรภาพ

วันสุดท้ายของการอบรมหลังจากรวบรวมวัตถุดิบได้มากพอแล้ว จึงนำเข้าสู่กระบวนการร่วมใจสร้างโมเดลสะท้อนให้เห็นจุดคานงัดให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม คุณครูทุกๆกลุ่มทำได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ละโมเดลงดงามและแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในแนวทางการขับเคลื่อนฯเป็นอย่างดี ซึ่งจากนั้นเป็นกิจกรรมต่อยอดสู่การทำ Roadmap 5/5/5 วางแผน 5วัน 5สัปดาห์ และ 5 เดือนต่อจากนี้จะมีแนวทางในการขับเคลื่อนอย่างไรให้เห็นเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ยังมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนหรือ OKRs เพื่อเป็นหมุดหมายสำคัญในการตรวจเช็คว่าทำไปถึงเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด หลังจบจากการอมรมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงและสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแดวล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูจะนำความรู้และทักษะต่างๆที่ได้จากการเรียนรู้ไปขับเคลื่อน โรงเรียนให้เป็นห้องปฏิบัติการ Energy Mind Award สร้างเด็กช่วยโลกช่วยเราหรือ Green Youth ขยายสู่วงกว้างต่อไป