สมาคมฯร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น กรอบแผนที่นำทางการเสริมพลังความร่วมมือและสร้างเสริมศักยภาพในเชิงรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ACE)

ประชุม ACE Action for Climate Empowerment

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแลด้อมส่งตัวแทนร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น กรอบแผนที่นำทางการเสริมพลังความร่วมมือและสร้างเสริมศักยภาพในเชิงรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภฒิอากาศ (ACE) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอามารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภายในกระทรวงฯ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ การรับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อสงสัยหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องต่อ กรอบแผนที่นำทางการเสริมพลังความร่วมมือและเสริมสร้างศักยภาพในเชิงรุกรับ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ACE) ซึ่งจะนำข้อเสนอดังกล่าวไปเป้นแนวทางในการทำแผนปฏิบัติการของกรมส่งเสริมฯต่อไป

ก่อนหน้านี้ทางกรมส่งเสริมฯได้มีการจัดประชุมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส (SWOT) และมีการทำแผนระยะเตรียมการ ระยะกลาง และระยะยั่งยืน ซึ่ง 10 ปีข้างหน้าสิ่งที่คาดหวังที่อยากให้เป็นไปได้ คือ ปัจจัยต่างๆที่จะทำให้เกิดความยั่งยืน คือ

 • การจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตรให้เป็นไปในรูปแบบ เปลี่ยนจากเรียนให้รู้ เป็นเรียนเพื่อรอด
 • คนไทยรุ่นใหม่จะต้องเป็นคนที่มีความรู้พื้นฐานและเข้าใจเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate literracy)
 • ยกระดับผู้รอบรู้เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
 • การะบวนการสื่อสารที่ทันสมัย ครบวงจร และมี Plateform ที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคโนโลยี/นวัตกรรมและการวิจัยที่สนับสนุนเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
 • เครือข่ายความร่วมมือและแหล่งทุน
 • การศึกษาเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในรูปแบบการทำงานเชิงบูรณาการยกประโยชน์ส่วนร่วมเป้นหลัก และเกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยุติธรรม

 

AEC : Action for Climate  Empowerment  คืออะไร ?ACE - Action for Climate Empowerment

AEC ย่อมาจาก Action for Climate  Empowerment (ปรับชื่อจาก Article 6 ของ UNFCCC) คือ การส่งเสริมการร่วมมือและเสริมสร้างศักยภาพในเชิงรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประกอบไปด้วย 6 หัวข้อใหญ่ คือ

 1. การศึกษา เน้นการศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระยะยยาว ครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงอุดมศึกษา ให้ความสำคัญกับความรู้ท้องถิ่นรวมถึงการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน
 2. การฝึกอบรม การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควรครอบคลุมกลุ่มเป้นหมาย และประชาชนทั่วไป
 3. การสร้างจิตสำนึก เสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้สาธรณะต่อทุกกลุ่มประชากรเพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุ สถานการณ์และความเสี่ยงและผลกระบทจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเชื่อมโยงของผลกระทบทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวลด้อม
 4. การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 5. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ใช้ประโยชน์ช่องทางการสื่อสารสาธรณะที่หลากหลายเป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ กำหนดแนวทางในการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
 6. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ การสร้างความร่วมมือระดับประเทศเพื่อยกระดับและเพิ่มความเข้มข้นความพยายามร่วมมือ รวมถึงการติดตามสถานการณ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลและการสร้างความร่วมมือ

เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโลกร้อนกับ อ.ธนวันต์(จิรพล) สินธุนาวา ได้ ที่นี้