เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำทีมโดย ผศ.ดร.ธนวันต์  สินธุนาวามนายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน หลักสูตร “ตามรอย COP26 กับการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  สู่เป้าหมาย Net zero emissions” ซึ่งเป็นหลักสูตรในลำดับที่ 3 และนถือว่าเป็นหลักสูตรออนไลน์ส่งท้ายปี 2564 คุณครูทั่วประเทศต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยในช่วงเช้าอ.ธนวันต์ ได้อัพเดตสถานการณ์หลังจากการประชุม COP26 รวมถึงการเชื่อมโยงมาสู่การปรับตัวสำหรับคุณครูในแง่ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน สำหรับในช่วงบ่ายนั้นเป็นกิจกรรม Workshop การใช้เครื่องมือในการคำนวณการปล่อยคาร์บอนไดซ์ออกไซด์ส่วนบุคคลให้คุณครูทุกคนได้มีโอกาสสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้า การเดินทาง รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการหาทางออกในการลดการปล่อยคาร์บอนไดซ์ออกไซด์ด้วยการใช้ไฟฟ้า น้ำ และการจัดการขยะอย่างรู้คุณค่า และหาทางดูดซับคาร์บอนไดซ์ออกไซด์กลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยวิธีการปลูกต้นไม้ชดเชย เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย Net zero emissions ต่อไป

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการเข้าอบรมในครั้งนี้หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมยินดีรับทุกๆข้อเสนอแนะ ทางสมาคมฯจะยังคงมุ่งสร้างสรรค์หลักสูตรดีๆเพื่อเสริมศักยภาพให้กับทั้งครูและนักเรียนต่อไป