ระหว่างวันที่ 18 – 26 กันยายน 61 ที่ผ่านมา ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทประถมศึกษา (กลุ่ม A) ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 โรงเรียนได้แก่
1. โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 จ.ลำพูน
2. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จ.ขอนแก่น
3. โรงเรียนเมืองที จ.สุรินทร์
4. โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม
5. โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ กรุงเทพฯ
ในการดำเนินงานตามหลักการของ Zero Waste School ได้มุ่งเน้นให้โรงเรียนดำเนินงานโดยยึดหลัก 3R (Reused Reduce Recycle) บนพื้นฐานของการจัดการขยะที่เป็นระบบ เพื่อลงสู่ผู้ปฏิบัติในลักษณะการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะมีการบูรณาการในรายวิชาต่างๆ ตลอดจนการจัดการขยะโดยเชื่อมโยงกับชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย ซึ่งถือโครงการที่จะสามารถปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนรับรู้ถึงปัญหาขยะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการขยะระดับประเทศได้ในอนาคต