เมื่อวันที่ 21 กันยายน เวลา 10.00 น. – 12.00 น. คณะทำงาน โครงการ Energy Mind Award จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นำทีมโดย นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำทีมโดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ (อ.ฟ้า) อุปนายาสมาคมฯ โดยวาระการประชุมเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการทำงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพิจารณาตัวชี้วัดที่ใช่และชัดให้มากขึ้น ซึ่งช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเราทำโครงการเหมือนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ ลงมือทำจริงพร้อมเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำมาวิเคราะห์และพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหัวใจของโครงการ คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั้งระบบในสถานศึกษา ซึ่งต้องทำอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีส่วนร่วม และครบวงจร ทั้งนี้คณะทำงานทุกท่านยังมุ่งมั่นและเชื่อในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การลงมือทำและปฏิบัติซ้ำๆจนกลายเป็นทักษะ สร้างสรรค์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ดีๆยิ่งๆขึ้นต่อไป