โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน : Outstanding Energy Learning Center

      โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน Outstanding Energy Learning Center
         โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Outstanding Energy Learning Center) เป็นโครงการที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่โรงเรียน รวมทั้งกำหนด พัฒนา และตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงาน/จัดการด้านการใช้พลังงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (E-Mind Certificate) ระดับ 1-5 ให้แก่โรงเรียนตามความสามารถของโรงเรียนในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โรงเรียนที่ได้รับมอบเกียรติบัตร จะได้รับการบันทึกชื่อในสมุดบันทึกโรงเรียนอนุรักษ์พลังงาน (หากมีการจัดทำ) หรือเอกสารประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจะไดรับการเผยแพร่ในโอกาสต่างๆ
ด้วยกระบวนการสร้างและจัดมาตรฐานของโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้มีโอกาสเรียนรู้และปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรอื่นๆอย่างเป็นระบบและบูรณาการไปพร้อมๆ กัน ทำให้นักเรียนและบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนมีการเรียนรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการเข้าร่วมทำกิจกรรมกับโครงการฯ

     การสร้างกระบวนการเรียนรู้และทักษะในการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยเฉพาะให้กับเยาวชนไทย เป็นพันธกิจที่ประเทศชาติและสังคมไทยให้ความสำคัญ และพยามส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดขึ้น ด้วยการผลักดันให้ระบบการศึกษาไทยสามารถปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนหรือนักเรียนในทุกระดับชั้น ผ่านการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีความพยายามนำเอาเนื้อหาสาระด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บูรณาการในสาระหลัก 8 กลุ่มสาระ หรือบูรณาการแบบโครงการเข้ากับสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรท้องถิ่น  ที่กำหนดโดยหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผนวกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านนี้กลับพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการสร้างกระบวนการเรียนรู้และทักษะในการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ยังห่างไกลจากจุดหมายปลายทางมาก ในภาพรวมแล้วยาวชนไทยหรือนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียนรู้ และยังขาดจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ค่ายครูแกนนำ

     นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 การไฟฟ้านครหลวง ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Energy Mind Award) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ กรุงเทพ สมุทรปราการ และนนทบุรี  สามารถดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน มีการดำเนินงาน (ในทุกด้าน) ที่คำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม นำมาซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถของโรงเรียนในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู้คุณค่าและลดการปล่อยของเสียลงสู่สิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบของโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (มีการบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการ)  พร้อมทั้งเฟ้นหาบุคลากรทางการศึกษา (Energy Master Award) และนักเรียนแกนนำ (Young Master Award) ที่มีส่วนร่วมความสำคัญในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน ปี 2560 โครงการฯได้ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ซึ่งตั้งแต่ปี 2551-2559 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  203 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่ได้ 5 ดาว รวมทั้งสิ้น 47  โรงเรียน โดยในปี 60 มีโรงเรียนใหม่จำนวน 35 โรงเรียน

ในปี 2559 ประกอบไปด้วย
– โรงเรียน 5 ดาว จำนวน 9 โรงเรียน
– โรงเรียน 4 ดาว จำนวน 12 โรงเรียน
– โรงเรียน 3 ดาว จำนวน 20 โรงเรียน
– โรงเรียน 2 ดาว จำนวน 5 โรงเรียน
– โรงเรียน 1 ดาว จำนวน 9 โรงเรียน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน

3. เพื่อสร้างและพัฒนามาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในโรงเรียน

แนวคิดในการจัดทำโครงการ แนวคิดในการจัดทำโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน มีดังนี้

  • เป็นโครงการที่มีการจัดทำกิจกรรมที่หลากหลายแต่มีทิศทางที่สอดคล้องกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลักคือทำให้โรงเรียนสามารถดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน หรือบูรณาการงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้ากับงานการเรียนการสอนของโรงเรียน
  • โรงเรียนเข้าร่วมการจัดมาตรฐานฯด้วยความเต็มใจ
  • การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของโรงเรียน จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน
  • สอดคล้องกับนโยบายทางด้านการศึกษาของรัฐบาล ที่เน้นการบูรณาการการดำเนินงานของโรงเรียน ทั้งในแง่ของการเรียนการสอน กระบวนการ และการบริหารจัดการของโรงเรียน
  • สอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนที่ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
  • สอดคล้องตามแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน น้ำ การจัดการขยะของโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษาในเขตกทม.และปริมณฑลที่เป็นพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง (กรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปราการ) ทั้งระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพหานคร และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
•สามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของโรงเรียน รวมทั้งทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
• โรงเรียนมีความตระหนักและสามารถจัดการด้านการใช้พลังงานได้ดีขึ้น
•โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีมาตรฐานการจัดการด้านการใช้พลังงานและมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
• มีการลดการใช้พลังงาน ลดการใช้น้ำ และลดการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
•การไฟฟ้านครหลวง ได้ผลักดันให้เกิดมาตรฐานการจัดการด้านการใช้พลังงาน และสามารถปรับมาตรฐานของโรงเรียนในเขต กทม. และปริมณฑล ให้มีการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน อันจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

======> ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม