โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

     hpe-2

ระยะที่ 1 (2551-2553)
แผนงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ :
จุดเปลี่ยนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

       แผนงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่เป็นแผนงานฯ ที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม ยั่งยืนและนำไปสู่การเป็นสถานประกอบการที่สามารถคุ้มครองสุขภาพของพนักงานจากควันบุหรี่ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 แผนงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ได้เชิญชวนให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมแผนงานฯ มีการขับเคลื่อนภาวะปลอดบุหรี่อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน เริ่มต้นจากให้สถานประกอบการมีนโยบายและคณะทำงานควบคุมการสูบบุหรี่อย่างชัดเจน มีการสำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพนักงานในหน่วยงานตนเอง เพื่อใช้ข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการที่จะต้องประกอบด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้ปลอดจากควันบุหรี่ การสร้างระบบสื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับพิษภัยของควันบุหรี่ รวมทั้งมีระบบสนับสนุนให้พนักงานที่ติดบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ

ระยะที่ 2 (2553-2556)
แผนงานระยะที่ 2 : แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

      แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการเป็นแผนที่ทำต่อยอดขาดแผนงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ (ระยะที่ 1) โดยมุ่งส่งเสริมให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น เหล้า การพนัน อุบัติเหตุ ควบคู่ไปกับควบคุมการสูบบุหรี่ของพนักงาน วิธีการดำเนินงานที่ได้จากการถอดบทเรียนจากความสำเร็จของการควบคุมการสูบบุหรี่ที่เป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอนสอดคล้องกับบริบทของสถานประกอบการและเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ รวมทั้งมีการดำเนินงานที่ครบวงจรที่ประกอบด้วยการดูแลทางด้านกายภาพหรือสภาพแวดล้อม การรณรงค์ให้ตระหนักพิษภัยของปัจจัยเสี่ยงจนถึงการสนับสนุนให้เลิกปัจจัยเสี่ยง ทั้งนี้แผนงานฯ จัดให้มีการสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของสถานประกอบการดังนี้

1. พัฒนาศักยภาพด้านการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบให้แก่คณะทำงานของสถานประกอบการ

2. สนับสนุนเครื่องมือต่างๆ เช่น คู่มือการดำเนินงาน สื่อรณรงค์และเอกสารเผยแพร่ต่างๆ

3. สนับสนุนงบประมาณบางส่วน

4. คอยให้คำแนะนำ คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ

5.ประกาศเกียรติคุณ

ระยะที่ 3 (2556-2559)
แผนงานระยะที่ 3 : แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่
เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ

      แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการเป็นแผนงานฯที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากแผนงานพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (ปี พ.ศ. 2553 –2555) โดยนำเอาโมเดลสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพจากการดำเนินงานในระยะที่ 1-2 มาต่อยอด เพื่อขยายฐานให้มีสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย (Scaling up) ดังนั้นการดำเนินงานของแผนงานฯ ในระยะนี้ (ระยะที่ 3) นอกจากจะยังคงไว้ซึ่งการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้าอุบัติเหตุแล้ว ยังได้มีการดำเนินงานด้านการศึกษาแนวทางการขยายฐานสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพโดยการศึกษาและพัฒนาแนวทางในการนำประเด็นด้านปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ) บูรณาการ ผนวกเข้าไปในภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลแรงงานหรือมีหน้าที่ดูแลการสร้างเสริมสุขภาพทั้งหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมโรค เป็นต้น รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานชมรมเจ้าหน้าปลอดภัย (จป.) สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ภายใต้แนวคิด “ชวนคิด ชวนทำ นำทาง เดินเคียงข้าง สู่ฝันแบบ Win-Win ร่วมกัน” และแผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้าและอุบัติเหตุ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 โครงการ ดังนี้

· โครงการพัฒนาการดำเนินงานเชิงบูรณาการ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการ

· โครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ

· โครงการพัฒนาเครื่องมือขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดเหล้า

ระยะที่ 4 (เริ่มปี 2560)

แผนงานระยะที่ 4 แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ

       แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการเป็นแผนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้เป็นระยะที่ 4 โดยในระยะนี้นอกจากแผนงานฯ จะยังคงทำหน้าที่เป็นจุดจัดการ คอยให้การส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบการในการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการในจังหวัดต่างๆ ให้สามารถทำหน้าที่เป็นจุดจัดการในพื้นที่ ที่จะคอยให้การช่วยเหลือสถานประกอบการในจังหวัดตนเองในการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อให้สถานประกอบการสามารถดำเนินงานด้านนี้ได้อย่างสะดวกและไม่ยุ่งยากในแผนงานนี้ยังจัดให้มีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพแรงงาน เมื่อสถานประกอบการมีการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงานโดยหวังผลในการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการ (ผู้บริหาร) หันมาให้การสนับสนุนการทำงานด้านนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง หากทราบชัดว่าการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพมีส่วนช่วยให้ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น

สรุปโครงการ มี 4 Phase หรือระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 (2551-2553) แผนงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่

ระยะที่ 2 (2553-2556) แผนงาานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

ระยะที่ 3 (2556-2559) แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง:บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ ประกอบด้วยโครงการต่างๆ 3 โครงการ

-โครงการพัฒนาการดำเนินงานเชิงบูรณาการ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า

อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ

-โครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุ

-โครงการพัฒนาเครื่องมือขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดเหล้า

ระยะที่ 4 (เริ่มปี 2560) แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ ประกอบด้วยโครงการต่างๆ 3 โครงการ

-โครงการศึกษาแนวทางในการขยายฐานการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ในสถานประกอบการ

-โครงการพัฒนาจุดจัดการ (Nodes) เพื่อขยายฐานการการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ

-โครงการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ

dscf8652_resize_resize

       

คลิ๊กลิงค์เข้าสู่เว็บไซต์โครงการด้านล่าง