ค่ายเยาวชน-ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นิเวศวิทยา,พลังงาน,โลกร้อน)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นค่ายที่สร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้นักเรียนได้ร่วมกันทำความเข้าใจกับทฤษฎีหรือวิชาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติ และนำมาใคร่ครวญไตร่ตรองร่วมกัน ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ร่วมกัน และเกิดทักษะในการเรียนรู้ เช่น ทักษะในการสังเกต สงสัย ตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบด้วยการสำรวจ ทดลอง วิเคราะห์ สรุปและนำเสนอผลจาการเรียนรู้ นอกจากนี้ ในระหว่างที่เข้าค่าย นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติการใช้ชีวิตในทุกด้าน เช่น การกิน การอยู่ การพึ่งพาตัวเอง การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การมีวินัย การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฯลฯ ควบคู่กับการปลูกสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นไปพร้อมๆ กัน โดยค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนี้แบ่งออกเป็น

© Copyright 2020 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม