New normal New Mind—ปรับใจใหม่ให้พร้อมรับความปกติใหม่

  newnormal newmind

 

    ใดใดในโลกล้วนเปลี่ยนแปลง นั้นคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวินาที ก่อนหน้านี้หายใจเข้า อีกเสี้ยววินาทีเราต้องหายใจออก นี้คือการเปลี่ยนแปลงง่ายๆที่มันเกิดกับเราตลอดเวลา โลกใบนี้ก็กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันเช่นเดียวกัน สรรพชีวิตเกิดมา วิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอด และสูญพันธุ์ในวาระท้ายสุด มนุษย์ คือ เผ่าพันธุ์ที่มีความโชคดีหลายอย่างหนึ่งในความโชคดีนั้น คือ การมีสมองที่มีเหตุและผล รวมถึงสติปัญญา ที่สามารถจะเลือกได้ว่าจะพาตนไปยังทิศทางไหนที่จะทำให้ตัวเองอยู่รอดได้ กลไกของการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์มีลำดับขั้น คือ การคิด รู้สึก ลงมือทำ และเกิดผลตอบมา จากนั้นจึงจะย้อนกลับไปสู่กระบวนการคิดอีกรอบหนึ่งเกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

     โลกเกิดวิกฤตอยู่หลายครั้ง และบางครั้งสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินมหาศาล ปรากฎการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ย่อมมีเหตุเป็นแดนเกิด และต้องยอมรับว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์บนโลกนี้ เช่น ผลกระทบต่างๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศอันเกิดจากภาวะโลกร้อน ไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งขั้วโลกละลาย ภัยพิบัติขั้นรุนแรง อุทกภัย วาตภัย ปรากฎการณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ย้อนกลับมาสร้างความเสียหายให้กับมนุษย์ทั้งสิ้น

ความคิด คือ ต้นน้ำแห่งการกระทำและการกระทำนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

     เคยได้ยินประโยควรรคทองที่ว่า หากจะเปลี่ยนโลก จะต้องเริ่มเปลี่ยนที่ตัวเรา และสิ่งสำคัญที่เราต้องเปลี่ยนก่อนนั้น คือ ความคิด เพราะอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าความคิด คือ ต้นน้ำแห่งการกระทำและการกระทำนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

แนวความคิดใหม่เพื่อรับความปกติใหม่

  1. การเรียนรู้ตลอดเวลาในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผสมผสาน และยืดหยุ่น รวมถึงการเรียนรู้ที่ไม่ได้ยึดติดเพียงภายในห้องเรียน ทุกที่ คือ ที่ที่เราเรียนรู้ได้
  2. การมีทักษะหลากหลายตอบโจทย์อาชีพที่หลากหลาย
  3. การแสวงหาฝึกปรือทักษะดิจิตอล รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ รู้จักใช้เพื่ออำนวยประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
  4. การดูแลสุขภาพ อนามัย เลือกกิน เลือกอยู่ สร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเอง ใส่ใจการป้องกันให้มากกว่าการรักษา
  5. เราต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา ทักษะการอยู่รอด คือ สิ่งสำคัญ การเตรียมเสบียงของตัวเองเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติหรือภาวะโรคระบาดก็ควรจะมีการเตรียมตัวไว้เสมอ

     การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันทำให้เราต้องปรับตัวสู่ความปกติใหม่ (New normal) และสิ่งสำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงจากภายในจิตใจ สร้างใจใหม่ (New mind) ปลุกความคิดใหม่ๆ มองโลกให้กว้างขึ้นพร้อมรับกับทุกการเปลี่ยนแปลง