ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแผ่ระบาดของโควิดอาจจะมีผลกระทบต่อหลายกิจกรรมแต่ไม่สามารถหยุดการพัฒนาบุคลากรได้ เพราะคนคือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เมื่อวันที่ 18 – 20 มีนาคมที่ผ่านมา สมาคมฯได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร (OD) ADEQ ประจำปี 2564 ณ ศูนย์รวมตะวันและรักษ์น้ำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี น้องพี่ชาวสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดใจ ระดมสมอง เพื่อหาแนวทางพัฒนานาตนสู่เป้าหมาย Smart personal เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเติบโตก้าวไปพร้อมกันโดยแนวทางสำคัญ คือ S = Skill ทักษะสำคัญที่จะพัฒนาให้ถึง M = Management การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ A = Attitude ทัศนคติสู่ความสำเร็จร่วมกัน R = Responsibility ความรับผิดชอบ และสิ่งสำคัญอีกหนึ่งปัจจัย คือ T = Team พลังทีมสู่ความสำเร็จ ซึ่งเราจะนำแนวทางเหล่านี้ไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายองค์กรต่อไป นอกจากกิจกรรมการระดมสมองแล้วเรายังมีกิจกรรมอื่นๆเพื่อสานสัมพันธ์น้องพี่ในองค์กร เช่น กิจกรรม 2 คน 1 เมนูสุดหรรษา,เกมส์เชื่อมสัมพันธ์,พายเรือชมธรรมชาติ เป็นการสร้างบรรยากาศให้ทุกคนได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเต็มที่ สร้างความอบอุ่น ไว้ใจ และให้ใจกันและกัน

สมาคมฯยังยึดมั่นในภาระกิจสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  ด้วยพลังกายและใจที่ไม่มีวันหมด น้องพี่ชาว ADEQ ยังคงสานหัวใจอย่างเหนี่ยวแน่นจับมือกันพร้อมก้าวไปสู่เป้าหมายที่ฝันกันไว้ต่อไป