คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพญาไท (รุ่นที่2) รวม 100 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งยังคงให้ความรู้ผ่านกิจกรรม LCA (Life Cycle Assessment) ที่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์วงจรผลิตภัณฑ์ในการคัดเลือกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การจัดการขยะให้เหลือศูนย์ (Zero Waste) และเรียนรู้การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเยี่ยมชนสวน 350 PPM ซึ่งสอดแทรกแนวคิดเรื่องการหลีกเลี่ยงและไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อตัวเองและคนรอบข้างอีกด้วย

            ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาดูงานครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดความคิดด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนไปสู่แนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และขอขอบคุณสำนักงานเขตพญาไทที่ไว้วางใจศูนย์รวมตะวันเป็นสถานที่ๆได้จัดกิจกรรมและถ่ายทอดความรู้กับทุกคนอย่างเต็มที่