ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนต่างๆกว่า 30 โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 59 คน เข้าสู่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำเชิงระบบด้านการขับเคลื่อนโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม Energy Mind Award” เมื่อวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างครูแกนนำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจแล้วนำกลับไปใช้ขับเคลื่อนโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ Energy Mind Awards season 2 โดยการไฟฟ้านครหลวงร่วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันแรกเมื่อมาถึงที่ศูนย์ฯ คุณครูทุกคนเริ่มเปิดใจกับกิจกรรม Check in ละลายพฤติกรรม สร้างความคุ้นเคย และแบ่งกลุ่ม จากนั้นวิทยากรจึงนำเข้าสู่กิจกรรมสำรวจธรรมชาติ  Nature Exploration เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับนิเวศบริการทั้งในแง่เป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่งดูดซับคาร์บอน ผ่านการเล่นเกมสลับกับการพูดคุยอย่างเพลิดเพลินถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ รวมถึง work shop ระหว่างทางจนไปถึงท่าน้ำริมแม่น้ำแควใหญ่โดยไม่รู้ตัว จุดชมวิวข้างหน้าคือเวิ้งน้ำขนาดใหญ่และตรงหน้าคือขุนเขาสีเขียวตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้า สร้างความผ่อนคลายและสร้างความรู้สึกว่ามนุษย์คือส่วนประกอบเด็กๆที่ต้องพึ่งพิงธรรมชาติตลอดเวลา ต่อมาในช่วงกลางคืนเป็นช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้น เร้าใจ และท้าทายกับ “ภารกิจพิชิตความมืด” รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคุณครูทุกกลุ่มจะได้รับมอบภารกิจที่นอกจากจะต้องหาทางออกจากห้องมืดให้ได้แล้วยังต้องหาสิ่งของสำคัญที่จะนำมาใช้ให้รอดพ้นจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนให้ได้ ถึงจะน่ากลัวและมืดมนเพียงใด แต่ละกลุ่มได้รวบรวมพลังใจฟันฝ่าปฏิบัติภารกิจได้อย่างลุล่วงและปลอดภัยกันทุกคน

เริ่มต้นวันใหม่กับอากาศดีๆสู่วันที่สอง เริ่มต้นด้วยการเปิดกายใจเชื่อมโยงกับธรรมชาติกับกิจกรรม อาบป่า ปิดท้ายด้วยการจิบชาดื่มด่ำไปพร้อมธรรมชาติ เมื่อร่างกายและจิตใจพร้อมแล้วคุณครูทุกคนรวมพลังทีมแข่งขันเก็บคะแนนกับกิจกรรม Walk rally เจาะลึกโลกรวน กับเข้าสถานีทั้ง 6 สถานีเพื่อเรียนรู้อย่างสนุกสนานในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน ผลกระทบจากการใช้พลังงาน และกลไกต่างๆของการเกิดภาวะโลกร้อน และสรุปปิดท้ายช่วงเช้ากับหัวข้อ แนวคิดการสร้าง Green Skills ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกในโรงเรียน จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นช่วงเจาะลึกเข้มข้นกับ workshop พัฒนาโรงเรียน Energy Mind Awards ห้องปฏิบัติการช่วยโลกช่วยเรา โดยจะเน้นเนื้อหาสาระและกระบวนการสำคัญอันเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้นำไปขับเคลื่อนฯ โดยแยกออกเป็นฐานต่างๆได้แก่ อาคารประหยัดพลังงานและระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า  การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและระบบการจัดการน้ำทิ้ง รวมถึงการจัดการขยะและของเสียในโรงเรียน ปิดท้ายก่อนนอนด้วย Workshop ภาคพิเศษตลาดนัดเก็บข้อมูล เพื่อให้คุณครูได้เรียนรู้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนปริมาณและชนิดของขยะ เพื่อนำไปคำนวณการปล่อยคาร์บอนตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนต่อไป

วันสุดท้ายของการฝึกอบรมมาถึงอย่างรวดเร็ว ช่วงเช้าได้มีการจัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ให้คุณครูได้ไปเยี่ยมชมแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และจากนั้นเข้าสู่การบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียน Energy Mind สลับกับกิจกรรมกำจัดจุดอ่อน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับจุดอ่อนของการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำ การจัดการด้านพลังงานเชื้อเพลิง ตลอดจนการจัดการขยะ ในโรงเรียนของปีที่ผ่านมาเพื่อให้ครูแกนนำได้ระมัดระวังและอุดจุดอ่อนที่อาจจะเกิดขึ้นเวลาไปปฏิบัติงานจริง

3 วัน 2 คืนกับความเข้มข้นของการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อคุณครูที่จะนำไปขับเคลื่อนต่อที่โรงเรียนทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกคนที่มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นเสมือนห้องปฏิบัติการช่วยโลกช่วยเรา เป็นแหล่งฝึกทักษะสีเขียวให้กับนักเรียนเพื่อนำไปสู่เยาวชนหัวใจสีเขียวต่อไป