เยี่ยมชมออร์แกนิกฟาร์มต่อยอดสู่การพึ่งพาตัวเองด้านอาหาร

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาดูงานที่…