เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาศูนย์รวมตะวันได้จัดงานทำบุญประจำปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 มีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆที่คอยให้การสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมของศูนย์รวมตะวันได้สำเร็จลุล่วงเข้าร่วมงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลาดหญ้า,สถานีตำรวจลาดหญ้า,เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนท่าทุ่งนา,เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ,หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะด่อง,ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ รวมถึงหน่วยสนับสนุนอื่นๆทั้งทางฝั่งแม่ครัวและศิษย์เก่าทุกท่านที่ยังเหนียวแน่นและให้การช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา ซึ่งในงานมีการทำบุญถวายภัตราหารพระเพลและต่อด้วยการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีอุปการะคุณที่ช่วยส่งเสริมให้ศูนย์รวมตะวันดำเนินงานได้อย่างสำเร็จลุล่วงด้วยดีมาตลอด สมาคมขอขอบคุณทุกท่านจากใจ และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและศูนย์รวมตะวันยังคงยืดหยัดทำหน้าที่เพื่อการสร้างกระบวนการเรียนนรู้สู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป