เมื่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ถูกยกระดับความสำคัญถึงจุดที่บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2579) โดย ยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้ระบุชัดเจนว่า “การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งนำไปสู่ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ว่าด้วย “การจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ย่อมจะเป็นผลให้สถานศึกษาทั่วประเทศต้องปรับตัวเพื่อรับกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษา 20 ปี ที่กล่าวถึงนี้

            ในส่วนของสถานศึกษานั้น การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน รวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มักจะถูกกำหนดตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงอยู่แล้ว แต่ในแต่ละสถานศึกษาอาจจะมีการปรับหรือพลิกแพลงให้เหมาะกับนักเรียนและท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป แต่หากจะทำให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีต่อเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมจริงๆ สถานศึกษาจำเป็นจะต้องมีการสอดแทรกเรื่องงพลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนไปถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเมื่อนักเรียนได้ผ่านกระบวนการเหล่านี้แล้ว เขาจะได้แนวคิดรวบยอดเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวกมากขึ้น

           สำหรับกิจกรรมที่จะสอดแทรกในการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีหลากหลายให้เลือก ทั้งนี้ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมในแง่ของการสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาในกลุ่มเนื้อหาสาระต่างๆ ซึ่งสมาคมฯมีตัวอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

 1. กิจกรรมประเภทส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักเรียนในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  • สายตรวจพลังงาน / น้ำ / ขยะ
  • สารวัตรพลังงาน / น้ำ /ขยะ
  • กิจกรรมติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและน้ำ
  • กิจกรรมร่วมกันจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • การเดินรณรงค์แจกแผ่นพับความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • จัดเวรทำความสะอาดห้องเรียนรายวัน(ทำเวร) และจัดการทำความสะอาดครั้งใหญ่รายเดือน หรือ Big Cleaning Day
  • การจัดประกวดห้องเรียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 2. กิจกรรมประเภทให้ความรู้และปลูกสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดทัศนศึกษาหรือดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการฝึกอบรมสัญจรหรือ Daycamp ที่โรงเรียน
   • จัดโดยโรงเรียนเอง
   • ประสานให้หน่วยงานอื่นๆมาร่วมจัดให้ในลักษณะการฝึกอบรมสัญจร เช่น บริษัทเอกชนที่ทำเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม,การไฟฟ้านครหลวง,บางจาก,ปตท.,สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ สำนักงานเขตกทม. เป็นต้น
  • การจัด walk rally พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • การแทรกเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี,การจัดกีฬาสี,การจัดงานลอยกระทง,การจัดงานไหว้ครู
  • การจัดค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์แปลกใหม่ สัมผัสประสบการณ์ตรง

            ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมาอีมากมายที่ไม่ได้กล่าว โดยทางสถานศึกษาอาจมีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น แอพลิเคชั่นในมือถือ มาประยกต์ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ หรือ การบูรณาการวิธีการต่างๆสร้างนวตกรรมการเรียนการสอนใหม่ๆ เพื่อตอบสนองให้เท่าทันกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้หากมีไอเดียดีๆสามารถนำมาแบ่งปันกันเพิ่มเติมได้ สมาคมฯยินดีเป็นอย่างยิ่ง


? สนใจหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาหรือติดต่อสอบถามเรื่องจัดค่ายฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ติดต่อประสานงานโดยตรงที่ โทร : 096 – 6421093 หรือ 02-408-1600 หรือ อินบ๊อกซ์สอบถามทาง Facebook : ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี
สำหรับท่านที่สนใจหลักสูตรสำหรับ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ https://goo.gl/l8pYNv