ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านรับน้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ห้องเรียนพิเศษ สสวท.) พร้อมคณะครูโรงเรียนแกรง “วิทยสถาวร”  จำนวนกว่า 70 คนเดินทางมาไกลจาก จ.ระยอง เข้าสู่ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้กับค่ายวิทยาศาสตร์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การเสริมประสบการณ์จากในห้องเรียนสู่นอกห้องเรียนโดยน้องๆได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำด้วยการรฝึกทักษะที่หลากหลาย ตั้งแต่ทักษะการคิดอย่างวิทยาศาสตร์ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการนำเสนอ รวมถึงการฝึกทักษะทางสังคมในเรื่องการอยู่ร่วมกัน กระบวนการเรียนรู้วันแรกน้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องของแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า โดยการเข้าชมหลักการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เขื่อนศรีนครินทร์ รวมถึงข้อดีและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนเพื่อให้น้องๆได้พิจารณาเชิงคุณค่าเพื่อตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแง่ของการประหยัดพลังงาน และในวันที่สองน้องๆจะได้เรียนรู้หลักพื้นฐานของพลังงานผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ พลังงานศักย์และพลังงานจลน์ ทรัพยากรพลังงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถ่านหิน น้ำมัน พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงหลักการต่างๆของแสงและความร้อน และวันสุดท้ายพี่ๆจะมีโจทย์ท้าทายโดยน้องๆจะต้องนำเอาองค์ความรู้ในวันที่สองมาต่อยอดสร้างนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ น้องๆได้มีโอกาสใช้ทักษะการออกแบบ วิเคราะห์ สร้างต้นแบบ และทดลองจริง ตลอดจนการนำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน

3 วัน 2 คืนเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขกับการเรียนรู้ ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนเพียงใดน้องๆก็ยังพร้อมที่จะเรียนรู้กันอย่างเต็มที่ ขอชื่นชมน้องๆทุกคนจากใจ ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนจากโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”ที่ไว้วางใจให้ศูนย์รวมตะวันจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง