คู่มือการเลือกซื้อและใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

เทคโนโลยีของเครื่องใช้ไฟฟ้าในอดีต มุ่งตอบสนองผู้บริโภคให้ได้รับความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต  ด้วยพัฒนาการในการลดความเหนื่อยยาก ในการรับรู้ข่าวสารในด้านความรวดเร็วในการเดินทาง ในการติดต่อสื่อสาร ในการเพิ่มความปลอดภัย ในการเพิ่มผลผลิต ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบและผลิตในอดีตยังไม่ได้เผื่อปัญหาและวิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานไว้มากมายนัก  การออกแบบจึงยังไม่ได้มุ่งที่การใช้ หรือพึ่งพาพลังงานให้น้อยลง  ขณะที่มีการออกแบบเป็นช่วงเวลาของการค้นพบ ผลิต และแปรรูปสินแร่ และวัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ทำให้การผลิตเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ใช้วัสดุและวัตถุดิบมาก มีขนาดใหญ่และขาดประสิทธิภาพ เช่น รถยนต์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ช่วยกันประหยัดไฟฟ้า

ผู้ผลิตได้ออกแบบและพัฒนาให้เครื่องใช้ไฟฟ้าปัจจุบันให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น  และมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงกว่าในอดีต  เครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันจึงประหยัดทั้งเวลาและพลังงาน  เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดอาจจะมีราคาแพงกว่าเมื่อแรกซื้อ แต่ต่อมาหลังการใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง มักจะพบว่าค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของเครื่องไฟฟ้านั้น ๆ ถูกลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นก่อนหน้านี้  เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดนับแต่การซื้อ และค่าไฟฟ้าตลอดอายุการใช้งาน  พบว่าแต่ละเดือน แต่ละปีของการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มมากขึ้น

  “ เมื่อพิจารณาจากอายุการใช้งาน ความถี่ในการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่ ศักยภาพในการประหยัดค่าใช้จ่ายของเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ อาจจะเป็นเหตุจูงใจให้ตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสม ช่วยลดการใช้พลังงานและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ”