เมื่อวันที่ 18 – 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา พี่น้องชาวสมาคมฯได้จัดกิจกรรมสำคัญประจำปีพร้อมกันถึง 2 งานหลังจากที่มีการเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 63 จากเดือนเมษายนเนื่องจากติดเรื่องสถานการณ์โควิด ปีนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศไปประชุมกันที่ม้วนรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี คณะกรรมการมากันอย่างพร้อมหน้า บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและกรุ่นไปด้วยความคิดถึงกัน ประเด็นสำคัญของการประชุมในปีนี้ คือ การทบทวนถึงคุณค่าของงานของสมาคมฯที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งคือ 2531 จนถึงปัจจุบันโดยที่ผ่านมาเราได้มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อขยายแนวคิดเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยดร.ธนวันต์ สินธุนาวา นายกสมาคมฯได้เน้นย้ำว่า

ก้าวต่อไปของสมาคมฯนั้นจะต้องทำงานบนฐานของปัญญา โดยเจ้าหน้าที่สมาคมฯจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้สู่ผู้ให้ปัญญา นำพาผู้เรียนสู่รากเหง้าของปัญหาและสร้างแรงจูงใจเชิงบวกสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสนี้ทางสมาคมฯขอขอบคุณจากใจสำหรับความคิดเห็นดีๆจากคณะกรรมการและสมาชิกที่จะนำไปพัฒนางานของสมาคมให้ลุล่วงสู่เป้าหมายต่อไป

สำหรับกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและองค์กรประจำปีหรือ OD 2563 ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 63 คือ หลังจากที่ประชุมเสร็จเราได้นำข้อมูลที่ได้มาเป็นวัตถุดิบในการร่วมคิดเพื่อก้าวไปข้างหน้าโดยเริ่มต้นจากกิจกรรมที่ต้องวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนในแง่การทำงานโดยกิจกรรม Body Scan จากนั้นเรียนรู้เรื่องการประสานงานบทบาทหน้าที่ รวมถึงการประสานใจให้เข้าใจกันด้วยกิจกรรม The Picture และ Feelink และขมวดทุกอย่างสู่กิจกรรมก้าวไปข้างหน้า พี่น้องชาว ADEQ ทุกคนได้ชัดเจนในเป้าหมายและพร้อมจะก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน แม้ว่าอุปสรรคจะใหญ่แค่ไหนแต่ถ้ายังจับมือกันไว้ใจเราใหญ่ได้มากกว่า ขอบคุณซึ่งกันและกัน ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา