เมื่อวันที่ 21 และ 22 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นำน้องๆนักเรียนระดับป.5-6  และคุณครูโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด และ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ จำนวนรวมแล้วกว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายใต้โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมพัฒนากาเรียนรู้ ประจำปี 2563 ในกิจกรรมครั้งนี้เด็กๆได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อเตรียมรับปรับตัวรับมือภัยพิบัติอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน เด็กๆได้มีโอกาสทำกิจกรรม walk rally ค้นหาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อนไม่ยังชีพให้อยู่ได้ในกรณีเกิดภัยพิบัติร้ายแรง น้องๆได้ร่วมกันคิด ตัดสินใจ และให้เหตุผล รวมถึงการนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับทราบ ในกิจกรรมครั้งนี้เด็กๆได้ทั้งความสนุกสนานและสาระ กระตุกต่อมคิดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะนำไปต่อยอดเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณพี่ๆกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ที่พาน้องๆมาร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้ ในโอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง