ในขณะที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 2 เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกช่วยกันยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ทั่วโลกกลับมีการใช้พื้นที่ประมาณ 12 ล้านเท่าของสนามฟุตบอลในการเพาะปลูกยาสูบซึ่งเป็นพืชที่มีสารนิโคตินที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นส่วนประกอบ และไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ซึ่งถ้าปรับพื้นที่ดังกล่าวมาปลูกพืชอาหารแทน จะทำให้สามารถผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกได้มากถึงปีละ 20 ล้านคน
————————————-
👉✍️ติดตามตอนต่อไปได้ที่