ค่ายเยาวชน

    ค่ายเยาวชน เป็นโปรแกรมสำหรับนักเรียนหรือเยาวชน ที่มีการออกแบบให้มีสาระและกิจกรรมเรียนรู้ ที่ร้อยเรียงและสอดคล้องกับช่วงวัยหรือระดับชั้นที่เรียน ด้วยกระบวนการค่ายที่มีการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ร่วมกันทำความเข้าใจกับทฤษฎี ฝึกปฏิบัติ และนำมาใคร่ครวญไตร่ตรองร่วมกัน ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งเกิดทัศนคติที่ดี มีวินัย ในขณะที่กระบวนการดังกล่าวเป็นการหนุนเสริมทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียนหรือเยาวชนที่มาเข้าค่าย เช่น ทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะในการทำงานเป็นทีม ทักษะการเป็นผู้นำฯลฯ โดยมีประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือประเด็นอื่นๆ (ตามความต้องการของโรงเรียน) เป็นกรณีศึกษา  โรงเรียนที่ต้องการหนุนเสริมความรู้ และทักษะด้านต่างๆ (ทักษะการใช้ความรู้ ทักษะการปฏิบัติ ทักษะชีวิต) ให้กับนักเรียน หรือหน่วยงานที่จัดทำโครงการด้านพัฒนาเยาวชน สามารถพาเยาวชนหรือนักเรียนเป็นหมู่คณะมาเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ที่ศูนย์รวมตะวันได้