เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พี่ๆวิทยากรจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกทีมออกนอกสถานที่ไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆแกนนำฯระดับชั้น ม.4-5 จำนวน 50 คน โดยเน้นการสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน รวมถึงทักษะการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนำเสนอ ข้อมูลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

เริ่มต้นด้วยการกระตุ้นให้น้องๆตื่นตัวด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเป็นการสานสัมพันธ์น้องพี่เพื่อนไปด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานจากนั้นถึงเวลาเปิดการเรียนรู้สู่การบรรยายเรื่อง ทำไมจึงต้องอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยพี่จักร นโคทร ศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาสาระเป็นการอัพเดตสถานการณ์โลกร้อนที่มีความรุนแรงมากขึ้น ตลอดจนการหันกลับมาที่ตัวเองและโรงเรียนว่าจะช่วยจัดการกับเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร ช่วงต่อมาได้มีการมอบหมายน้องๆออกสำรวจพื้นที่ต่างๆของโรงเรียนครอบคลุมประเด็นการใช้พลังงานทั้งในแง่เทคโนโลยีและพฤติกรรม ในมิติของเครื่องปรับอากาศ แสงสว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงมิติที่เกี่ยวกับการใช้น้ำและการจัดการขยะของโรงเรียนอีกด้วย ทั้งนี้พี่ๆวิทยากรจากสมาคมฯได้ลงพื้นที่ไปกับน้องๆเพื่อเป็นโค้ชคอยแนะนำเพื่อให้น้องๆเข้าใจและเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างถูกต้องและครบถ้วน หลังจากที่น้องๆเก็บข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เวลากลับมาระดมมันสมองเพื่อวิเคราะห์เพื่อค้นหาจุดดี-จุดด้อยในพื้นที่ต่างๆที่ลงไปสำรวจ จากนั้นสรุปลงฟลิปชารท์และพร้อมนำเสนอต่อหน้าคุณครูและเพื่อนๆ ทั้งนี้กระบวนการเรียนรู้เหล่านี้จะสามารถนำไปต่อยอดสู่การออกแบบและเลือกกิจกรรมรวมถึงทำแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนต่อไป

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณคุณครูผู้ประสานงานรวมถึงนักเรียนแกนนำทุกคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ ทั้งนี้พี่ๆวิทยากรสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวน้องๆและโรงเรียนของน้องๆ อันจะนำไปสู่โรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป