เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคมที่ผ่านมา คณะบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมฯรวมพลัง ระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการจัดทำแผนเชิงบูรณาการเพื่อร่วมขับเคลื่อน Eco learning program สู่เป้าหมายวงกว้างให้มากขึ้น สิ่งที่ทุกคนอยากเห็น คือ ความสุขของคนทำงานที่ส่งต่อสู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีโอกาสได้พัฒนาความสามารถและทุกคนมีส่วนร่วมในงาน และที่สำคัญคือ การต่อยอดคุณค่าจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนัก ซาบซึ้งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีข้อเสนอที่น่าสนใจจากน้องรุ่นใหม่ที่นำเครื่องมือที่ทันสมันอย่างเช่น ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการทำกิจกรรมและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนระดมสมองในครังนี้ได้เปิดกว้างและทำให้ทุกคนได้พูดในสิ่งที่ตนเองอยากจะพูดจริงๆ ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างมีอิสระทางความคิด ต่างร่วมจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกัน ผลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้จะมีการสรุปและทำออกมาเป็นแผนปฏิบัติการของปี 2565 ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนจะยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดปี 2565 และเรายังคงมุ่งมั่น สร้างสรรค์ จัดกระบวนการเรียนรู้สู่การตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตต่อไป