แม้การระบาดของโรคโควิด-19 ยังดำเนินอยู่อย่างไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด แต่มิอาจจะหยุดยั้งการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมล้อมไปได้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ภายใต้ชื่อหลักสูตร “ปัญหาโลกร้อน ความจำเป็นเร่งด่วนต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ในวัยเรียน” โดยเปิดรับกลุ่มเป้าหมายคุณครูจากในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงจากต่างจังหวัด รวมแล้ว 100 ท่าน โดยช่วงเช้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับการอัพเดตสถานการณ์โลกร้อนและแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ในประเด็นโลกร้อน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งที่บ้านนักเรียนและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน บรรยายโดย ผศ.ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และในช่วงบ่ายมีการฝึกปฏิบัติการ การประเมิน Carbon footprint ที่บ้านและโรงเรียน เพื่อให้คุณครูนำไปต่อยอดในการฝึกให้นักเรียนได้เข้าใจแนวทางการประเมิน Carbon footprint และนำสู่การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดซ์ออกไซด์ต่อไป คุณครูทุกท่านให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี สมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อคุณครูทุกท่านที่เข้ามาเรียนรู้ สามารถติดตามหลักสูตรต่อไปได้ในเว็บไซต์นี้หรือทาง Facebook ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี