เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อนให้กับน้องๆ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจำนวนกว่า 60 คน (ห้องเรียนพิเศษ mini english program)โดยมีคณะครูกว่า 10 ท่านมาคอยดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิด น้องๆได้มีโอกาสเรียนรู้ประเด็นต่างๆเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน เช่น บทบาทของป่าไม้กับการลดภาวะโลกร้อน การเตรียมรับปรับตัวในแง่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การรู้ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า,การจัดการขยะ,การเตรียมพร้อมด้านสุขภาพ,การเตรียมความพร้อมด้านเสบียงสำรอง รวมถึงการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร นอกจากนี้น้องๆยังได้ฝึกปฎิบัติทักษะชีวิตในแง่ของการพึ่งตนเอง การทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือแบ่งปัน รวมถึงการฝึกระเบียบวินัย ซึ่งทักษะชีวิตเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นส่วนเสริมให้เราอยู่รอดจากภาวะโลกร้อนได้ ในวัสสุดท้ายเด็กๆได้ให้พันธะสัญญาที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโลกร้อนต่อหน้าต้นไม้แห่งความดีที่ทุกๆคนช่วยกันสร้างขึ้น เราคาดหวังว่าเด็กๆจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีแน่นอน ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกที่ไว้วางใจให้เราจัดกิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆเป็นประจำทุกๆปี โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง