เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมค่ายสัญจรโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลโรค (เตรียมรับ ปรับตัว รับโลกร้อน) ประจำปี 2562 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ให้น้องๆได้รับรู้และจุดประกายถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นและสร้างความตระหนักเรื่องของการเตรียมรับ ปรับตัว ทั้งด้านร่างกาย,การพึ่พาตัวเองและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า น้องๆต่างสนุกสนานกับทุกกิจกรรมและสมาคมฯหวังอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อนต่อไป สมาคมฯขอขอบคุณทางโรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่งเป็นอย่างสูง