เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 คณะวิทยากรจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมค่ายสัญจรเยาวชนรุ่นใหม่ สู้ภัยโลกร้อน ให้กับเยาวชนระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อยจำนวน 100 คน ซึ่งมีคณะกรรมการจากสภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้เน้นให้เยาวชนได้รับรู้และสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์โลกร้อน ผลกระทบ รวมถึงกระตุ้นให้เยาวชนเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดโลกร้อน ลดผลกระทบที่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ได้มีโอกาสทำงานเป็นทีม เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เริ่มจากตนเองไปสู่กลุ่มเพื่อนและออกสู่สังคมวงกว้างต่อไป สมาคมฯขอบคุณทางเทศบาลนครอ้อมน้อยเป็นอย่างสูงที่ให้สมาคมฯได้ไปจัดกิจกรรมดีๆให้กับเยาวชน โอกาสหน้ายินดีให้ความร่วมมืออีกครั้ง