เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์รวมตะวันยินดีต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนศึกษานารีวิทยาชั้น ม.5 เข้าสู่ค่าย Energy Stem พี่ๆที่ศูนย์เตรียมโจทย์ที่ท้าทายพร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายเติมรับน้องๆไม่แพ้น้องๆ ม.4 เริ่มจากวันแรกปูพื้น เก็บเกี่ยวความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์พลังงานเพื่อนำไปประมวลผลและต่อยอดสู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ การเข้ามาเรียนรู้ในครั้งนี้เปิดโอกาสให้น้องๆได้ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็น การสังเกต ตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน การทดลองเพื่อหาคำตอบ ตลอดจนการสรุปผลและนำเสนอซึ่งถือว่าเป็นการซักซ้อมก่อนที่จะกลับไปเรียนรู้วิชาโครงงานที่โรงเรียนต่อไป บรรยากาศในค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานที่แทรกไปด้วยสาระ นอกจากความรู้เชิงวิชาการแล้วน้องๆยังได้มีโอกาสฝึกทักษะการอยู่ร่วมกัน การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ ตลอดจนการเสียสละและรู้จักหน้าที่ของตน ศูนย์รวมตะวันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะได้ประโยชน์จากการเข้าค่ายในครั้งนี้ ขอขอบคุณคุณครูและน้องๆทุกคน โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง