เปิดโลกรู้รอบเรื่องพลาสติก : จากต้นกำเนิดสู่การจัดการ

ตอนที่ 1 : ประวัติความเป็นมาของพลาสติก

ตอนที่ 2 : กว่าจะมาเป็นพลาสติก

ตอนที่ 3 : ประเภทของพลาสติก

ตอนที่ 4 : การใช้พลาสติกในประเทศ

ตอนที่ 5 : ขยะพลาสติกล้นโลก

ตอนที่ 6 : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์จากการจัดการขยะพลาสติกด้วยวิธีต่างๆ

ตอนที่ 7 : ใช้พลาสติกอย่างไรไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม


  1. กว่าจะมาเป็นพลาสติก

            กระบวนการผลิตพลาสติก ถือเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้งบประมาณสูง เนื่องจากการผลิตพลาสติกนั้น จะต้องมีการนำทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในรูปของปิโตรเลียม ซึ่งถูกทับถมกันอยู่ลึกลงไปบริเวณใต้พิภพขึ้นมาใช้ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการสำรวจและขุดเจาะขึ้นมา แล้วจึงนำเข้าสู่กระบวนการแยกประเภทของปิโตรเลียมซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็งก็ได้  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จึงจะถูกนำไปแปรรูป โดยอาศัยความรู้และเทคโนโลยีทางปิโตรเคมี เพื่อเปลี่ยนรูปของปิโตรเลียมให้เป็นเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ โดยอาจจะมีการปรับปรุง เติมแต่งคุณสมบัติทางเคมีเพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานในแต่ละประเภท ก่อนจะเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อที่จะนำเม็ดพลาสติกที่ได้มาหลอมโดยใช้ความร้อนสูงกลายเป็นของเหลวและขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดต่างๆ ที่ใช้กันอยู่มากมายในปัจจุบัน