image00015od-60-adeq

เมื่อวันที่ 3-5 มีนาคมที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัด โครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากร (organization design : OD) ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมความรู้ ติดอาวุธทางปัญญาให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในสมาคมฯ เพื่อนำองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆมาต่อยอดพัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับจุดศึกษาดูงานที่เราได้เข้าไปเรียนรู้ได้แก่ศูนย์พลังงานทดแทน Sunny Bangchak.จุดดูกระทิงเขาแผงม้า,ศูนย์วิจัยสะแกราช และฟาร์มเห็ดวังน้ำเขียว ทั้งนี้สิ่งที่ได้มากกว่าความรู้ คือ แรงบันดาลใจและความรักสมัคคีน้องพี่ชาว ADEQ ที่เน้นเฟ้นมากขึ้น