เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม วิทยากรจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมเยาวชนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.5 จากโรงเรียนเทศบาล 1 และ 2 จำนวนกว่า 100 คน โดยน้องๆได้เรียนรู้ถึง การเตรียมรับ ปรับตัวเพื่อรับมือโลกร้อน ผ่านกิจกรรมการเรียรู้แบบสนุกสาน น้องๆได้รว่มกันคิด และสร้างสรรค์ผลงานดีๆเพื่อต่อยอดสู่การลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน เพื่อความอยู่ในระยะยาวต่อไป ทางสมาคมฯขอขอบคุณเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ที่ไว้วางใจให้เราได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับน้องๆ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเกิดประโยชน์กับน้องๆ โฮกาสหน้าทางสมาคมฯยินดีที่จะร่วมจัดให้ทางเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่อีกครั้ง