สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนอกสถานที่ ในวันที่ 2 มีนาคม 63 โดยการจัดกิจกรรมขึ้นในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งน้องๆ แกนนำกว่า 30 คน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน ผ่านกิจกรรมระดมปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้สร้างเป้าหมายจากการดำเนินงาน ผ่านการสร้างโมเดลโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมในฝันและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนาน