นิเวศวิทยาสอนให้เราให้แบ่งปัน

นิเวศวิทยา คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งแวดล้อมนั้นมีทั้งมีชวิตและไม่มีชีวิต …